top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Cocon
Tervuursesteenweg 183
2800 Mechelen
BE0502303117

Algemene voorwaarden: Over ons

Artikel 1: Definities 

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 • Cocon, Tervuursesteenweg 183,2800 Mechelen

 • De website: De website van https://cocon2800.be/, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van links. 

 • Product: De dienst(en) en het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen COCON en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen. 

 • Klant: Iedereen die met COCON handelt. 

Artikel 2: Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen COCON en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3: Productprijzen en diensten

De prijzen van de aangeboden producten zijn BTW inbegrepen tenzij anders aangegeven. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele prijsstijgingen. Artikel 4: Verzendkosten 

De verzendkosten verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelde artikelen en het land van levering. Leveringskosten voor bestellingen via de webshop worden berekend bij het bestellen. Leveringskosten voor andere bestellingen (niet via de webshop) worden bepaald in functie van de wensen van klant.  Artikel 5: Leveringstermijn 

Artikel enkel van toepassing voor bestellingen via de webshop. Voor andere bestellingen (niet via de webshop) zijn aangepaste voorwaarden van toepassing.  

Alle producten zijn op voorraad tenzij anders aangegeven. Het assortiment Likami & Innersense is niet gegarandeerd op voorraad. In geval van stockproblemen ontvangt u hierover een mail voor een vervangend product of storten we het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Nadat wij de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket onmiddellijk ingepakt.Na uw bestelling doe wij er alles aan om uw pakketje zo snel mogelijk te leveren en dit binnen de 2-10 werkdagen. U kan bij de opmerking ook laten weten wanneer u een voorkeur van leverdatum hebt. Bvb bij een cadeau voor een verjaardag. Dan zorgen we ervoor dat het cadeau op de gewenste dag geleverd wordt. Anderzijds kunnen producten ook opgehaald worden bij COCON  volgens opgave van de klant. Gelieve dit te vermelden zodat we een overeenkomende datum en uur kunnen afspreken..

COCON zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. COCON kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor laattijdig leveren om welke reden dan ook.  Artikel 6: Betalingsmogenlijkheden

Bestellingen die geplaatst worden anders dan via de webshop hebben een betaaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum. Betaalmethoden die online aanvaard worden: Bancontact/Mollie, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net,Visa, Mastercard,American Express, ChinaUnionPay,Jcb, Diners, CardBancaires, Discover, Electron, Maestro


  Artikel 7: Aanbiedingen, offerten en bestellingen 

  Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.

  Afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

  COCON  zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Cocon is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

  De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

  De genoemde verzendkosten zijn de verzendkosten voor België. Verzenden naar andere landen doen we vooralsnog niet wegens te hoge verzendkosten. Leveringen in landen anders dan België kunnen wel aangevraagd worden:lynn.vandenbergh@hotmail.com

  Artikel 8: Overeenkomst 

  De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en COCON de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. 

  Artikel 9: Herroepingrecht 

  Gedurende 14 dagen vanaf datum van ontvangst van het product en/of de producten/dienst(en) heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten of annulering van de gemaakte afspraak daarvan melding te maken aan COCON, via email en tevens te omschrijven om welke product(en) /dienst(en) het handelt. Na de melding heeft de klant 14 dagen de tijd om het product of dienst daadwerkelijk retour te sturen naar COCON, Tervuursesteenweg 183, BE- 2800 Mechelen (Antwerpen). De klant krijgt binnen de 14 dagen na de melding een terugbetaling van de betreffende producten/dienst(en), afhankelijk van de staat waarin ze door COCON worden ontvangen. In het pakket steekt de klant een brief met daarin naam, bestelbonnummer en klantnummer.

  Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, COCON behoeft geen rembourszendingen te accepteren. 
  Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

  Voorts behoeft COCON  uitsluitend retourzendingen te accepteren indien het product in een herverkoopbare conditie is: compleet, in originele staat, zonder gebruikssporen.

  Indien ter versteviging tape zou worden gebruikt omheen de verpakking dan dient deze tape transparant te zijn. Zo kan het product met de originele verpakking terug in de verkoop. Indien mogelijk wordt de originele verpakking best in een extra doos verpakt of met papier omwikkeld.  Artikel 10: Reclamatie 

  De klant dient bij levering van de dienst(en) en van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt. 

  Reclamaties over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de factuur dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk te geschieden. 

  Alle reclamaties, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. 

  Artikel 11: Aansprakelijkheid 

  COCON is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten. 

  Artikel 12: Overmacht 

  COCON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien COCON  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop COCON geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van COCON daaronder begrepen. 

  Indien de overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen met uitzondering van maatwerk of uitzonderlijke bestellingen.

  Artikel 13: Geschillen 

  Alle geschillen,die niet onderling opgelost worden ,ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van COCON.

   COCON staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter. 

  Op elke overeenkomst tussen COCON en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

  Artikel 14: Wijzigingen 

  COCON behoudt het recht de algemene voorwaarden ten allen tijden aan te passen.    Artikel 15: Wettelijke kennisgeving

  De prijzen op de shop zijn inclusief btw

  Cocon, Tervuursesteenweg 183, 2800 Mechelen

  0494/190882

  BTW: BE0871261918

  Wij verbinden ons ertoe dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden.


  Artikel 16: Annuleringsbeleid

  NO SHOW POLICY

  Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minimum 48u op voorhand te annuleren. Dit kan 24u/24u online via onze website. Zo kunnen wij een andere persoon gelukkig maken met deze plek. Indien u niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een gedeelte van uw afspraak in rekening te brengen.

  Deze kost wordt automatisch geregistreerd bij uw volgende bezoek. 


  Een laattijdige annulering of no show kan herbevestigd worden tot 10 dagen volgende op de vorige afspraak. Indien er geen herbevestigingsafspraak volgt zal het no show bedrag per factuur aan U bezorgd worden.

  Meer bekijken
  Algemene voorwaarden: Toegankelijkheidsbeleid
  bottom of page